PL | EN
HomeNewsFabułaAktaGaleriaFAQTeamPresskitKontakt

Regulamin korzystania z aplikacji (gry) ,,CodeRed: Agent Sarah's Story''

CodeRed: Agent Sarah's Story jest grą która działa wyłącznie w celach rozrywkowych i jest przeznaczona dla pełnoletnich graczy.

I. Podstawowe informacje.

 • Niniejsze warunki określają korzystanie z gry CodeRed: Agent Sarah's Story stworzonej i wydanej przez:

  LivinThing Studio
  ul. Żmigrodzka 9
  60-171 Poznań
  REGON: 634467023

  zwaną dalej Administratorem.
 • Rejestracja w grze równoznaczna jest z zaakceptowaniem niniejszych zasad przez osobę dokonującą rejestracji (zwaną dalej Użytkownikiem). Ponadto Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności dostępną na stronie głównej każdej gry.
 • Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )), ponieważ mechanizmy social zastosowane w CodeRed: Agent Sarah’s Story wykorzystują nazwę użytkownika oraz zdjęcie (lata użytkownika w tych mechanizmach są losowane, a ewentualna zbieżność jest przypadkowa).
 • Administrator zapewnia dostęp gry średnio 90% dni w roku. Pozostałe dni z założenia są przeznaczone na prace konserwacyjne na serwerze lub na interwencje naprawcze spowodowane działaniem niezależnym od Administratora.
 • Niniejsze warunki mogą być zmieniane przez Administratora, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 • Gra CodeRed: Agent Sarah's Story będzie na bieżąco udoskonalana, aktualizowana i dostosowywana. W związku z tym Użytkownik będzie miał możliwość uczestnictwa w najnowszej wersji danej gry. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia gry do poprzedniej wersji.
 • Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.
 • Wszystkie konta, przedmioty itd. mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji. Użytkownik jest jedynie osobą upoważnioną do korzystania z konta, a nie jego właścicielem.

II. Dołączenie do gry.

 • Rejestracja jest warunkiem, który należy spełnić, by korzystać z gry CodeRed: Agent Sarah's Story.
 • Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że jest pełnoletni. Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli Użytkownik nie jest pełnoletni.
 • Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Jako nazwy gracza nie można podawać także adresów e-mail ani adresów stron internetowych.
 • Zabrania się Użytkownikowi podejmowania wszelkich działań manipulacyjnych w odniesieniu do gry. Nie ma on zwłaszcza prawa do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie i przebieg gry. Korzystanie z oprogramowania, które zakłóca pracę serwera, powoduje nadmierne lub przekraczające możliwości techniczne obciążenie lub spowalnia jego działanie, skutkuje wyciągnięciem konsekwencji finansowych i prawnych w stosunku do Użytkownika. Zabrania się Użytkownikowi blokowania, zastępowania czy modyfikowania treści wygenerowanych przez prowadzących grę, jak również podejmowania wszelkich innych działań zakłócających jej przebieg.

IV. Obowiązki Użytkownika.

 • W wypadku, gdyby Użytkownik miał powód, by przypuszczać, że nieupoważnione osoby trzecie zdobyły lub mogły zdobyć dostęp do użytkowanego przez niego konta CodeRed: Agent Sarah's Story, poinformuje on o tym niezwłocznie Administratora, zmieniając owe dane dostępu lub zlecając ich zmianę Administratorowi. W takim przypadku lub w przypadku zaistnienia podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych Administrator ma ponadto prawo do przejściowego zablokowania dostępu danego użytkownika. Użytkownik uzyska dostęp po ustaniu podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych.
 • Zabrania się użytkownikowi korzystania z programów ukrywających/modyfikujących adres IP Użytkownika.
 • Zabrania się korzystania z oprogramowania ukrywającego reklamy lub modyfikującego interfejs użytkownika.
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowe konto z tego samego komputera będzie traktowane jako multikonto, co skutkować będzie czasowym lub stałym wykluczeniem Użytkownika z gry.
 • W zależności od złamanego punktu niniejszego regulaminu gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem, czasowym wykluczeniem (banem) lub całkowitym usunięciem z gry. Administracja decyduje o rodzaju oraz czasu trwania kary.
 • Odwołanie od wykluczenia z gry można zgłosić jedynie na stronie Supportu gry, dostępny pod adresem www.coderedgame.com. Należy jednocześnie pamiętać, że z powodu prywatności zapytania dotyczące poszczególnych kont będą ujawniane tylko osobom, które bezpośrednio odpowiadają za konto (są pierwotnymi użytkownikami konta).
 • Użytkownik może korzystać z gier i usług oferowanych przez Administratora jedynie przez przeglądarkę internetową.
 • Gry oferowane przez Administratora przystosowane są pod przeglądarkę Mozilla Firefox oraz Internet Explorer 10, 11. Użytkownik korzystający z innych przeglądarek nie ma prawa do roszczeń, gdy niektóre funkcje gier nie działają poprawnie.
 • Logowanie odbywać się może jedynie na stronie głównej danej gry.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w grze. W wypadkach, gdy szkody mają wymiar finansowy, Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i finansowej.
 • Każdy napotkany błąd w grze Użytkownik zobowiązany jest zgłosić członkowi Administracji w jak najszybszym terminie.
 • Korzystanie z błędów gry dla własnych korzyści bez poinformowania Administratora skutkuje natychmiastowym banem lub rozwiązaniem Umowy.

VI. Zaniedbanie obowiązków przez Użytkownika.

 • Administrator nie odpowiada za straty, wynikające z nieprzestrzegania warunków umowy przez Użytkownika.
 • Za zaniedbanie obowiązków przewidziano następujące kroki:
  a) ostrzeżenie Użytkownika;
  b) czasowe wykluczenie Użytkownika (ban);
  c) rozwiązanie umowy (usunięcie konta Użytkownika);
 • W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji. W szczególnych przypadkach Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość rejestracji we wszystkich oferowanych grach nakładając bana na IP.
 • Użytkownik nie ma prawa do żądania wcześniejszego zdjęcia blokady (bana), jeżeli ban był nałożony regulaminowo.

VII. Opłaty za użytkowanie.

 • Wszystkie gry oferowane przez Administratora w podstawowej wersji są bezpłatne.
 • Administrator oferuje płatne, specjalne opcje w grze ułatwiające rozgrywkę Użytkownikowi. Wszystkie dodatkowe opcje w grze można kupić (za wcześniej wykupioną realną walutę obowiązującą w danym kraju) w sklepie (zwanym dalej LivinShop’em) za stosowaną w grze walutę wirtualną (zwaną dalej CodeRedami/CRki).
 • Użytkownik może zakupić CodeRedy/CRki poprzez paypal lub inny system płatności powiązany z płatnościami na platformie Facebook.
 • W wypadku niepełnoletniego Użytkownika zakup, jest równoznaczny z oświadczeniem o zgodzie opiekunów prawnych na taki zakup.
 • Administrator ma prawo do zmian kosztów zakupu wirtualnej waluty tj. CodeRedów.
 • Nie ma możliwości zwrotu środków wydanych na zakup wirtualnej waluty tj. CodeRedów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika podczas zakupu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę instytucji odbierających płatności (Płatności paypal czy innych). Jest to całkowicie niezależne od Administratora.
 • W wypadku zakupu wirtualnej waluty tj. CodeRedów Użytkownik oświadcza, że posiada środki na koncie konieczne do zrealizowania zamówienia. Administrator nie będzie przyjmował reklamacji, od osób które nie zapoznały się z Regulaminem poszczególnych systemów Płatności.
 • W wypadku próby wyłudzenia wirtualnej waluty tj. CodeRedów poprzez oświadczenie np. o błędzie paypal, Użytkownik zostanie obciążony kosztami sprawdzenia czy rzeczywiście usługa zawierała błąd.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Za naruszenie praw osób trzecich Użytkownik odpowiada osobiście przed nimi. Jeśli Administrator poniesie jakiekolwiek koszty związane ze złamaniem prawa przez Użytkownika, ten zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich kosztów Administratorowi. W wypadku pozwania Administratora z winy Użytkownika, ten zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym zapewnienie należytej obrony prawnej/adwokackiej Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane przez firmę oferującą serwery do gry oraz administrację serwerów. Dotyczy to zwłaszcza prac konserwacyjnych w serwerowni, aktualizacji oprogramowania serwera czy obciążeń łącza.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utraty danych spowodowane np. włamaniem na serwer. Jednocześnie Administrator oświadcza, że dokłada wszystkich starań by temu zapobiec. Gra zostanie przywrócona do ostatniego zapisanego stanu gry, z reguły o 1-3 dni wstecz.
 • Administrator ma prawo przestać świadczyć usługę danej gry w dowolnym momencie. Nastąpi to zawsze z 30 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń w wypadku przestania świadczenia usługi, w tym zwrotu środków wydanych na zakup wirtualnej waluty CodeRedów. Jednocześnie Administrator oświadcza, że zaprzestanie może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy gra generuje straty finansowe, tj. przychód ze sprzedaży CodeRedów nie pokrywa kosztów funkcjonowania danej gry (utrzymanie serwera, obsługi gry).
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za szkody cielesne spowodowane użytkowaniem gier. Przypominamy, że nadmierne korzystanie z gier może spowodować atak epileptyczny lub inne poważne uszkodzenia, zwłaszcza wzroku.
Postęp prac nad pełną wersją:
0 %
Nowości & artykuły

„Wieczory"

Anna Gałązkiewicz | 2018-09-16 13:10:00

„Wieczory Sarah kolejny wieczór spędzała sama... Nie licząc tabliczek czekolady zamkniętych w szufladzie. Ale nie chciała o nich myśleć. Wiecz…

więcej >

„Gorzko - słodki sekret Sarah"

Alicja Krawiec, korekta Anna Gałązkiewicz | 2018-09-05 19:00:16

„Gorzko - słodki” sekret Sarah" Sarah siedziała ułożona wygodnie na kanapie. Nogi przerzuciła przez jej oparcie. Kolejny dzień za mną – pomyślała.…

więcej >

„Wieczory"

Anna Gałązkiewicz |  2018-09-16 13:10:00

„Wieczory

Sarah kolejny wieczór spędzała sama... Nie licząc tabliczek czekolady zamkniętych w szufladzie. Ale nie chciała o nich myśleć.
Wieczory były najgorsze... Przestawała działać adrenalina. Opadały emocje. Z jednej strony miała wiele planów na nowy dzień. Z drugiej musiała czekać, aż wzejdzie słońce. Próbowała znaleźć sobie miejsce, ale żadne nie było dostatecznie dobre.

W telewizji tradycyjny bełkot. Nie dla niej była papka, którą ludziom serwowały media. Przez wiele lat w FBI wyrobiła sobie zdanie na temat tego, jak bardzo obraz, dźwięk, odpowiedni montaż i komentarz wpływają na odbiór materiału. Patrząc na kolejną wybotoksowaną prowadzącą po 40-tce, wyłączyła telewizor. Miała ochotę rzucić w niego pilotem, ale w ostatniej chwili się powstrzymała.

Szkoda telewizora - pomyślała. - Nikt mi nowego nie podaruje.

Znów jej ręka powędrowała do szuflady. Niestety, wieczór wcześniej zjadła całą czekoladę i zapomniała kupić nowej. A przecież już wcześniej sprawdzała. Skąd ten nawyk? Czy samo otwieranie szuflady i zobaczenie czekolady było ważniejsze od zjedzenia kolejnej słodkiej kosteczki? Czy wystarcza samo gonienie króliczka, a nie o to chodzi, by go złapać? Sama nie wiedziała...

Najważniejsza była praca. A tam króliczek cały czas uciekał. Ginęli ludzie.

- Komu mogę zaufać?

Byle szybko nastało jutro... Rano kupię czekoladę. Tym razem nie zapomnę.

Loading